Maatschappelijk Verantwoord Renoveren

gevelrenovatie met metaal als duurzaam bouwmateriaal

Renovatie van gebouwen is geen liefhebberij van mensen die het oude willen behouden, want uit wetenschappelijk onderzoek aan de TU Delft door Dr. Ir. Gerda Klunder blijkt, dat levensduurverlenging in de gebouwde omgeving één van de maatregelen is die de meeste duurzaamheid oplevert. Daarnaast spelen materiaalkeuze, flexibiliteit en aanpasbaarheid van het bouwsysteem een belangrijke rol in het duurzame en maatschappelijk verantwoorde bouwproces. 


 

Economische aspecten:

In economisch opzicht is renovatie van kantoor en utiliteitsgebouwen noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan de bedrijfshuisvestingsvraag van de komende jaren. De levensduur van bedrijfsgebouwen kan middels renovatie drastisch worden verlengd, zodat deze gebouwen een duurzame bijdrage kunnen blijven leveren aan de bedrijfshuisvestingscapaciteit van dat moment. Slopen doe je in principe alleen als het niet anders kan: als het casco of de gebouwde omgeving niet door verbouwing geschikt kan worden gemaakt voor de veranderende marktvraag.
 

Milieu aspecten:

Renovatie is minder schadelijk voor het milieu en goedkoper dan sloop gevolgd door nieuwbouw. De winst is vooral gelegen in enorme besparingen op het materiaalgebruik, de hoeveelheid sloopafval, grondverwerving en de aanleg van nieuwe infrastructuur.
Van de strategieën om de milieubelasting van materiaalgebruik te verlagen scoren materiaalkeuze (+13%) en levensduurverlenging (+20%) het best. Een langere levensduur heeft tot gevolg dat de milieubelasting per functionele eenheid afneemt, omdat de milieubelasting over een langere periode wordt verdeeld. Dit is een belangrijke constatering omdat renoveren per definitie bijdraagt aan levensduurverlenging en daarmee aan de vermindering van de milieubelasting.
 

Flexibiliteit, aanpasbaarheid en IFD:

Voorts spelen flexibiliteit en aanpasbaarheid een belangrijke rol, omdat eisen en wensen van de gebruikers voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Flexibiliteit van de gebouwde omgeving in relatie tot maatschappelijke veranderingen kan eenvoudig worden bewerkstelligd door IFD, d.w.z. Industrieel, Flexibel en Demontabel te bouwen.
 

Milieuwijzer voor dak en gevel:

Speciaal ter ondersteuning van de ontwerper, bij de keuze uit toe te passen materialen voor dak en gevel, hebben wij de Milieuwijzer opgesteld. In de Milieuwijzer voor dak en gevel treft u een overzicht van de meest gebruikte dak- en gevelbekledingsmaterialen en hun impact op het milieu op basis van de NIBE Milieuclassificatie van Bouwproducten. Criteria voor de NIBE Milieuclassificatie zijn o.a. Emissies, Uitputting van grondstoffen en energiedragers, Landgebruik, Hinder, Levensduur & Afvalscenario verdeeld over de Grondstoffase, de Productiefase, de Constructiefase, de Gebruiksfase en de Sloop/Afvalfase.